BODYOLOGIES VII

Seventh exhibition on the theme of the body, within the (S)exhibitions 2023/2024

Katarzyna Bak, Werther's nude, 2023

Katarzyna Bak, Werther's nude, 2023


Artists: Antonella Albani, Katarzyna Bak, Maryna Chaika, Greta Isabella Conte, Werther Germondari,Gulia Lusikova, Mikio Saito, Ambra Scali, Oona Taper.

Artists